Kesiyu (Zhejiang) Packaging

WELCOME TO THE WORLD OF KESIYU

  • TEL:+86573-85968805 /85968806
  • FAX:+86573-85968801
  • E-mail:ksy@kesiyu.cn
  • URL:www.kesiyu.cnwww.plastictubecn.com
  • ADD:333 Xingcao Road, Ping hu City, Jiaxing City, Zhejiang Province, CN